12-13 czerwca tego roku, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis wzięła udział w 10-tym Dorocznym Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, którego głównym tematem było: „Gospodarka w obiegu zamkniętym i współdzielenia jako odpowiedź na wyzwania demograficzne i środowiskowe w Regionie Morza Bałtyckiego”.

Wydarzenie to, w tym roku odbyło się w Filharmonii Bałtyckiej, w Gdańsku.  Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (European Union Strategy of Baltic Sea Region) została zainicjowana w 2009 roku i jest pierwszą unijną strategią makroregionalną. Ma ona za zadanie uzupełniać tradycyjne, krajowe polityki zarządzania terytorialnego. Obejmuje ona swoim zasięgiem osiem państw Unii Europejskiej, położonych wokół Morza Bałtyckiego, czyli: Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę, Szwecję. Strategia ta, również dopuszcza współpracę z państwami poza Unii Europejskiej, szczególnie z Norwegią, Islandią, Rosją czy Białorusią. W Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pełni rolę Narodowego Koordynatora do spraw Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Dwudniowe forum odbywa się dorocznie od 2010 roku i jest ono najważniejszym wydarzeniem gromadzącym interesariuszy Strategii i instytucji zainteresowanych współpracą w Regionie Morza Bałtyckiego. W tym roku, głównym organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego we współpracy z organizacja Baltic Sea Subregional Co-operation. Partnerami strategicznymi natomiast byli, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Komisja Europejska. Podmioty działające na rzecz realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, poprzez konkretne projekty, wspólnie rozwiązują problemy szczególnie dotykające region Morza Bałtyckiego. Istotą Strategii jest bowiem realizacja transnarodowych projektów flagowych na rzecz ochrony ekosystemu i poprawy stanu wód Bałtyku, tworzenia dogodnych warunków dla wzrostu dobrobytu oraz rozbudowy regionalnej infrastruktury (np. walka z zanieczyszczeniem środowiska, wypracowywanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji morskiej). Działalność ta odzwierciedla 3 główne cele Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, jakimi są:
• Save the Sea
• Connect the Region
• Increase Prosperity

Współpraca odbywa się na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem środowiska naukowego, ośrodków badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego.
12-13 czerwca 2019, podczas jubileuszowego, 10 –go Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego wzięło udział kilkaset uczestników, w tym przedstawiciele rządowi, międzynarodowe organizacje, uczelnie i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucję administracji lokalnej czy przedstawiciele biznesu. Tematy 3 sesji plenarnych były następujące:
· Going circular – a pathway to well-being in the Baltic Sea Region
· Business-driven approach to circular economy in the Baltic Sea Region
· Demography and circularity in the Baltic Sea Region: interdependent or disconnected?
Dodatkowo zorganizowane zostało również 18 równoległych sesji, które dotyczyły m.in.: niebieskiej i zielonej bioekonomii, procesu uczenia się przez całe życie dla inteligentnych specjalizacji czy eko-turystyki.

Wydarzenie było dla Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis okazją do wymiany doświadczeń, czy dzielenia się dobrymi praktykami, zwłaszcza z partnerami zagranicznymi. Udział w sesjach panelowych natomiast, był szansą na poszerzanie naszej wiedzy na tematy związane z biogospodarką.